• Home
 • Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Před objednáním zboží si prosím pozorně přečtěte podmínky nákupu v internetovém obchodě: www.ypsilon-design.cz

OBSAH:

 1. Základní ustanovení
 2. Registrace
 3. Smlouva
 4. Cena zboží a platební podmínky
 5. Odstoupení od kupní smlouvy
 6. Přeprava a dodání zboží
 7. Záruční podmínky
 8. Zasílaní obchodních sdělení a ukládání cookies
 9. Závěrečná ustanovení
 10. Ochrana osobních údajů

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1
Objednáním zboží akceptuje kupující (spotřebitel, podnikatel) obchodní podmínky, obchodní společnosti YPSILON PLUS s.r.o., se sídlem Nové město 252/2, 742 35 Odry, identifikační číslo: 41032799, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1594 pro dodávku zboží. Obchodní podmínky stanovené prodávajícím jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného.

1.2
Není-li mezi účastníky sjednána kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace kupujícího (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři.

2 REGISTRACE

2.1
Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží

2.2
Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3
Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4
Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 6 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.5
Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám

2.6
Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

SMLOUVA

3.1
Veškerá prezentace zboží umístěná v eshopu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.2
Webové rozhraní eshopu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny s daní z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v eshopu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3
Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku eshopu)
 2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
 3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.4
Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6
Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.7
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1
Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti v provozovně prodávajícího (otevírací doba PO – ČT 7:00-16:00 a PÁ 7:00 – 15:00)
 • Platební kartou přes terminál v provozovně
 • Na dobírku dopravci

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.", eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu.

4.2
Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3
Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4
V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná před dodáním objednaného zboží.

4.5
V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6
Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky  požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7
Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8
Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu a zašle jej společně s objednaným zbožím na adresu dodání určenou v objednávce kupujícího.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1
Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2
Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

5.3
V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4
V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od vrácení zboží prodávajícímu, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

5.5
Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6
Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7
Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. PŘEPRAVA A DODANÍ ZBOŽÍ

6.1
Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží dle jeho požadavků uvedených v přijaté objednávce a případně jejích přílohách. Místem dodání je místo uvedené v objednávce, pokud si účastníci nedohodnou jinak. 

6.2
Prodávající konstatuje, že jím dodávané zboží splňuje platné normy včetně jejich nezávadnosti. Prodávající přiloží k dodávkám na vyžádání kupujícího příslušné doklady, příp. platné certifikáty.

6.3
Prodávající se zavazuje uhradit náklady na dopravu dodávaného zboží po celém území ČR za předpokladu, že cena jednotlivé konkrétní dodávky zboží bude vyšší než 5.000,- Kč bez DPH. V případě dodávky s nižší hodnotou, bude prodávající účtovat k dodávce částku 150,- Kč bez DPH jako náklady na dopravu.)

6.5
Součástí každé dodávky prodávajícího je dodací list.

6.4
V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.5
Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.6
Prodávající se zavazuje dodat zboží: u skladových zásob do 48 hodin, u zboží na zakázku do 4 týdnů.

6.7
Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

7.1
Prodávající přejímá závazek, že dodané zboží bude mít odpovídající vlastnosti dle sjednaných podmínek tak, aby dodané zboží bylo způsobilé pro použití k účelu, k němuž se zboží užívá.

7.2
Prodávající bude garantovat shodu množství a kvality dodaného zboží jak s obsahem v objednávce, tak i s údaji uvedenými v dodacím listu.

7.3
Pokud se během přejímky prokáže, že množství dodaného zboží neodpovídá objednanému nebo uvedenému v dodacím listě, má prodávající nárok na to, aby dle vlastního uvážení zvolil některou z následujících variant:

 1. akceptuje rozdíl s tím, že bude odpovídajícím způsobem upravena následující dodávka
 2. provede okamžitou expedici chybějícího zboží s termínem dodání do 2 pracovních dnů

7.4
Vnější vady a vnější poškození budou reklamovány písemně do 3 pracovních dnů od předání zboží.  Na později uplatněné reklamace nebude brán zřetel.

7.5
Záruka na jakost zboží je stanovena na 24 měsíců od dodání výrobku. V případě, že v záručním listu prodávajícího bude uvedena lhůta delší, platí lhůta uvedená v záručním listu.       

KONTAKT:

email: dan.kolek@ypsilonplus.cz
mobil: +420 777 222 706

8. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

9.1
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

9.2
Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1
Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2
Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.3
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10. Ochrana osobních údajů

Společnost YPSILON PLUS s.r.o., IČ: 41032799, sídlo: Nové město 252/2, 742 35 Odry, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 1594 (dále jen „my“) si plně uvědomuje důležitost ochrany osobních údajů v informační společnosti. Pro fungování celé řady obchodních aktivit je možnost zpracovávat osobní údaje, včetně údajů nezbytných pro identifikaci jednotlivce, klíčová, a tvoří základní pilíř pro fungování byznysů pracujících s novými technologiemi. Abychom mohli zaručit bezproblémové fungování všech podnikatelských aktivit společnosti, dbáme na dodržování příslušných legislativních požadavků. K nim patří mimo jiné zajištění ochrany osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 04. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohyb těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“), jakož i všech prováděcích předpisů přijatých na národní úrovni v oblasti ochrany osobních údajů. 

Tento dokument obsahuje základní informace o tom, jaké osobní údaje ve vztahu k našim zákazníkům a uživatelům webových stránek zpracováváme, dále informace o tom, co nás opravňuje k takovému zpracování, komu můžeme osobní údaje předávat a rovněž, jaká práva z toho našim zákazníkům jako subjektům údajů vyplývají.

1.0
Jakými zásadami se řídíme?

 • Osobní údaje zpracováváme pouze v souladu se zákonem a pouze na základě některého z vymezených právních titulů ke zpracování, které rozvádíme níže.
 • Osobní údaje zpracováváme pouze ke stanoveným účelům zpracování.
 • Dbáme na přesnost a aktuálnost zpracování osobních údajů.
 • Dodržujeme zásadu minimalizace osobních údajů, což znamená, že zpracováváme pouze osobní údaje nezbytně nutné vzhledem ke stanoveným účelům zpracování.
 • Řídíme se zásadou transparentnosti zpracování a našim zákazníkům poskytujeme vždy kompletní informace o zpracování a jejich právech.
 • Zajišťujeme odpovídající bezpečnostní standardy pro ochranu námi zpracovávaných údajů tak, aby nemohlo dojít k jejich ztrátě, zničení nebo jinému neoprávněnému zacházení. 
 • Za předpokladu, že již osobní údaje nepotřebujeme k některému ze stanovených účelů, zajišťujeme jejich bezprostřední výmaz v souladu se zákonem.

 

2.0
Osobní údaje, které zpracováváme

Rozhodnete-li se využít našich služeb a kontaktujete-li nás prostřednictvím poptávkového či objednávkového formuláře, budeme zpracovávat následující kategorie osobních údajů:

 1. identifikační údaje, mezi které patří vaše jméno a příjmení; IČ, DIČ
 2. kontaktní údaje, mezi které patří zejména vaše e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa (pokud je uvedena), případně fakturační adresa (pokud je uvedena);
 3. informace týkající se vašich požadavků, a to zejména vaše dotazy a požadavky ohledně nabízeného zboží či služeb a související sdělení (např. realizace prací, k nimž je využit nabízený sortiment, dle informací uvedených v rámci kontaktního formuláře)
 4. údaje o vašich objednávkách, mezi něž patří údaje o zboží a službách, které jste u nás objednali, způsob jejich doručení a platby včetně čísla platebního účtu, případně údaje o reklamacích či využití záručního servisu a souvisejících služeb
 5. údaje získané využitím služeb zaměstnanců společnosti, případně údaje získané po návštěvě sídla společnosti, mezi které patří především záznamy telefonních hovorů uskutečněných prostřednictvím telefonní linky a dále nahrávky kamerových systémů pořízené při návštěvě sídla společnosti nebo její prodejny.

 

3.0
Na základě čeho osobní údaje zpracováváme?

V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu buď:

 1. bez vašeho souhlasu na základě právního titulu plnění smlouvy, našeho oprávněného zájmu nebo z důvodu plnění právní povinnosti, nebo
 2. na základě vašeho souhlasu.

 

3.1
NÁVŠTĚVA WEBOVÝCH STRÁNEK UŽIVATELEM

Při návštěvě našich webových stránek zpracováváme údaje o vaší aktivitě na webových stránkách na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) za účelem:

 • tvorby statistik návštěvnosti webu, včetně jeho jednotlivých stránek a přehledů; naším oprávněným zájmem je zde zjišťování efektivity našeho webu a jeho optimalizace;
 • vyhodnocení informací, na jejichž základě budeme schopni web vylepšit, přičemž naším oprávněným zájem je zde vylepšení funkčnosti pro zákazníky a kvalitnější poskytování služeb;
 • prevence útoků na webové stránky, zajištění bezpečnosti dat; naším oprávněným zájmem je zde bezproblémová funkčnost webových stránek a bezpečnost dat zasílaných uživateli.

Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k zaznamenání statistiky návštěvnosti, a to nejdéle po dobu 1 měsíce.

Proti zpracování realizovanému na základě oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku.

3.2
REGISTRACE ZÁKAZNÍKA

Prostřednictvím registrace usnadňujeme našim zákazníkům objednávku zboží a služeb na našich webových stránkách, kontrolu stavu jejich objednávek, sledování oblíbených produktů a mnohé další. V případě registrovaných zákazníků zpracováváme identifikační a kontaktní údaje, včetně údajů týkajících se nastavení účtu a realizovaných objednávek na podkladě plnění smlouvy se zákazníkem pro účely vedení účtu.

Pro tento účel zpracováváme osobní údaje po dobu existence zákaznického účtu.

3.3
VYTVOŘENÍ OBJEDNÁVKY

Za předpokladu, že u nás vytvoříte objednávku, realizujeme následující způsoby zpracování:

3.3.1
Plnění smlouvy

Jestliže nakupujete jako fyzická osoba, zpracováváme vaše osobní údaje za účelem přípravy, uzavření a plnění smlouvy, a to v rozsahu identifikačních a kontaktních údajů a dále údajů o vašich objednávkách. Jestliže jste zároveň registrovaným zákazníkem, zpracováváme pro účely plnění smlouvy také údaje o nastavení tohoto účtu.

Pokud nakupujete jako právnická osoba, zpracováváme tytéž údaje za stejným účelem na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá v uzavření a plnění smlouvy s osobou, kterou zastupujete.

Příprava, uzavření a plnění smlouvy s našimi zákazníky znamená, že vaše údaje potřebujeme z následujících důvodů:

 • k bezproblémovému dokončení objednávky na webových stránkách;
 • k realizaci veškeré potřebné komunikace týkající se této objednávky;
 • k zajištění platby za tuto objednávku, ať už v hotovosti nebo prostřednictvím partnerů, kteří pro nás realizují provoz platebního systému;
 • k zajištění doručení zboží a služeb prostřednictvím partnerů, kteří pro nás realizují doručovací služby;
 • k poskytování záručního a pozáručního servisu a reklamací;
 • k vyřízení všech vašich souvisejících požadavků.

Pro tento účel osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytnou k plnění smlouvy, případně vyřízení souvisejících požadavků jako jsou reklamace či dohodnutý záruční servis. Po uplynutí této doby údaje dále uchováme na základě našeho oprávněného zájmu za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly, a to po dobu trvání promlčecí doby a 1 rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb.

Proti zpracování realizovanému na základě oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku.

3.3.2
Plnění právních povinností

Společnost dále zpracovává vybrané osobní údaje pro plnění právních povinností uložených zákonem, pro které není třeba získávat souhlas subjektu údajů. Vaše identifikační a kontaktní údaje, včetně informace týkající se vašich požadavků a údaje o vašich objednávkách zpracováváme taktéž z důvodu plnění právních povinností dle následujících předpisů:

 • zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
 • zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
 • zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Pro tyto účely osobní údaje používáme nejdéle po dobu 10 let dle příslušných daňových předpisů.

3.3.3
Oprávněný zájem

Jste-li naším stálým zákazníkem, můžeme vám v souladu s platnou legislativou zasílat související nabídku zboží a služeb na základě našeho oprávněného zájmu, kterým je realizace podnikatelské činnosti. Uvedené nemění nic na tom, že máte vždy možnost se z této nabídky jednoduše odhlásit v rámci vašeho uživatelského účtu.

Proti zpracování realizovanému na základě oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku.

3.4
SOUHLASY SE ZPRACOVÁNÍM

Vybrané druhy zpracování realizujeme rovněž na základě vašeho souhlasu. V rámci fungování našich webových stránek na ně můžete narazit například, pokud si přejete dostávat speciální nabídky týkající se kompletního sortimentu společnosti.

V každém případě je udělení souhlasu vždy dobrovolné a my jím nepodmiňujeme fungování našich služeb. Své souhlasy můžete kdykoli odvolat v závislosti na typu zpracování, kterého se souhlas týká a které popisujeme níže. V případě jakýchkoli dotazů máte zároveň vždy možnost obrátit se na naše zaměstnance prostřednictvím kontaktů uvedených v sekci 8 Uplatnění vašich práv. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování před tímto odvoláním.

 •  Zasílání akčních nabídek

Nejste-li naším zákazníkem a přesto si přejete dostávat kompletní nabídku našeho zboží, speciálních akcí a slev, máte možnost zaregistrovat se na našich webových stránkách. Uvedené platí také v případě, že jste naším stálým zákazníkem a přejete si dostávat informace o kompletní nabídce našeho sortimentu.

3.5
Návštěva sídla společnosti nebo jeho okolí:

Při návštěvě sídla společnosti nebo jeho okolí mohou být pořizovány nahrávky z kamerového systému, na nichž můžete být zachyceni. Uvedené zpracování probíhá na podkladě oprávněného zájmu společnosti a to za účelem ochrany našeho majetku a dále ochrany osob pohybujících se v sídle společnosti a jejím okolí.

Osobní údaje jsou pro tento účel uchovávány po dobu nezbytně nutnou, a to po dobu 30 dnů.

Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku.

4.0
Komu vaše osobní údaje předáváme a kdo je zpracovává?

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. Stanovujeme a odpovídáme za veškeré účely zpracování vašich osobních údajů získávaných prostřednictvím webových stránek a zde uvedených formulářů, případně prostřednictvím dalších komunikačních nástrojů (emailová či telefonická komunikace).

Pro realizaci smluvních vztahů můžeme osobní údaje předávat rovněž dalším subjektům, kteří se nachází v roli správce, a to:

 • v souvislosti plněním smlouvy s vámi našim partnerům, kteří se na tomto plnění podílejí, konkrétně:
 • přepravním partnerům, pokud pro realizaci služby využíváme některého z těchto partnerů, a to výlučně pro potřeby realizace této služby (v současné době se jedná o tyto partnery: Geis Parcel CZ s.r.o., IČO: 63077051); TOPTRANS EU, a.s., IČO: 28202376
 • partnerům provozujícím platební systémy pro potřeby zajištění platby, zejména v souvislosti s platbou kartou (v současné době se jedná o tyto partnery pro realizaci plateb na dobírku: Geis Parcel CZ s.r.o., IČO: 63077051); TOPTRANS EU, a.s., IČO: 28202376
 • partnerským dodavatelům montážních služeb v případě, že si jako zákazník zvolíte služby tohoto dodavatele (v současné době se jedná o tyto partnery: Marek Drozd, IČO: 73876801).

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů a pro účely zde stanovené. Takovými zpracovateli jsou:

 1. poskytovatelé a dodavatelé technologií a podpory, včetně provozu webových stránek KIITE - Informační technologie, s.r.o., IČO 01532146; ZONER software, a.s., IČO: 49437381; Zdeněk Havlík – Zyx, IČO: 86709402;);
 2. poskytovatelé ekonomického softwaru (APLEX, spol. s r.o., IČO: 18051464).

5.0
Odkud osobní údaje získáváme?

Ve většině případů zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete přímo Vy v rámci objednávání zboží nebo služeb, nebo při komunikaci s námi prostřednictvím uvedeným webových formulářů nebo přímým kontaktováním našich zaměstnanců. Osobní údaje můžeme přímo od vás získat rovněž pořízením kamerového záznamu ze sídla společnosti a jeho okolí.

6.0
Předávání údajů mimo EU

Ke zpracování osobních údajů vybíráme a využíváme dodavatele, kteří jsou usazeni v rámci Evropské unie. Vaše osobní údaje tak nejsou předávány mimo EU.

7.0
Dodržujeme vaše práva při zpracování osobních údajů. Jaká to jsou?

V souvislosti se zpracováním osobních údajů respektuje společnost práva zákazníků jako subjektů údajů, a to zejména právo na přístup k osobním údajům, jehož součástí je právo na informace o zpracování osobních údajů, právo na opravu, výmaz (právo „být zapomenut“), právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku proti zpracování založeném na oprávněném zájmu správce osobních údajů či právo podat stížnost k dozorové autoritě. Níže se dozvíte, co pro vás tato práva znamenají, a jak je uplatnit.

 • Právo na přístup

Jako zákazník máte například právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, po jak dlouhou dobu, za jakým účelem, kdo jsou zpracovatelé vaši osobních údajů nebo odkud data získáváme. Můžete rovněž zažádat o kopii těchto osobních údajů, které vám po vaší identifikaci poskytneme bezplatně. V případě opakovaných žádostí pak tyto vyřídíme již s poplatkem.  

 • Právo na opravu

Domníváte-li se, že údaje zpracovávané z naší strany jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na jejich opravu, případně doplnění.

 • Právo na výmaz

Provádíme průběžné prověřování účelů, pro které data zpracováváme, a doby uchování údajů. Pokud pomine stanovená doba pro zpracování, příslušné údaje bezodkladně vymažeme. Jestliže se domníváte, že bychom vaše data již neměli zpracovávat, máte právo na výmaz, pokud jsou splněny tyto podmínky:

 • dané osobní údaje již nepotřebujeme k některému ze stanovených účelů;
 • vaše údaje jsme zpracovávali na základě souhlasu, který jste jako zákazník odvolal a my nemáme jiný právní důvod pro jejich zpracování;
 • vaše údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, proti kterému vznesete námitku, a my vyhodnotíme, že žádné oprávněné zájmy již nemáme;
 • zpracování již není v souladu s právními předpisy.

V případě, že je zpracování osobních údajů dále nezbytné pro splnění právních povinností, případně k uplatňování právních nároků společnosti, právo na výmaz se neuplatní.

 • Právo na omezení zpracování

Po využití vašeho práva na omezení zpracování, dočasně označíme vaše osobní údaje, které po omezenou dobu přestanou být předmětem zpracování. Může se tak stát v rámci těchto okolností:

 • jako náš zákazník popřete správnost svých osobních údajů, přičemž dojde k omezení zpracování po dobu nezbytnou k ověření správnosti těchto údajů;
 • ve výjimečných případech zjistíme, že ke zpracování osobních údajů dochází bez právního základu, nicméně jako náš zákazník dáte přednost omezení zpracování před jeho výmazem (typicky za situace, pokud nám plánujete předat data v budoucnu);  
 • z naší strany již údaje nejsou potřebné pro stanovené účely zpracování, nicméně vy jako náš zákazník je požadujete pro výkon nebo obhajobu svých právních nároků;
 • z vaší strany je vznesena námitka proti zpracování, přičemž dané zpracování zůstane omezeno po dobu, po kterou prověříme, zda naše oprávněné zájmy převažují, či nikoli.
 • Právo na přenositelnost

Některé vaše osobní údaje zpracováváme na základě plnění smlouvy a také na základě vašeho souhlasu. GDPR vám za těchto okolností přiznává právo na přenositelnost údajů. Jestliže nám tedy podáte žádost vztahující se k tomuto právu, poskytneme vám údaje ve strojově čitelném, strukturovaném a běžně používaném formátu.

 • Právo vznést námitku proti zpracování

Jako správce osobních údajů provádíme některá zpracování na základě oprávněného zájmu. Proti těmto typům zpracování máte možnost podat námitku. V případě, že jde o zpracování zahrnující marketingové aktivity, vaše osobní údaje přestanou být zpracovány bezodkladně po uplatnění námitky. V ostatních případech posoudíme, zda naše oprávněné zájmy trvají a neprodleně vás vyrozumíme o tom, zda nadále existují důvody pro trvání našeho zpracování, nebo bylo zpracování ukončeno.  

 • Právo podat stížnost

GDPR v neposlední řádě přiznává právo subjektu údajů podat stížnost u dozorové autority. Tou je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Stížnost zde můžete podat, pokud se domníváte, že vaše údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s právními předpisy.

8.0
Uplatnění vašich práv

Pro případy uplatnění vašich práv týkajících se zpracování osobních údajů nebo jakýchkoli vašich dotazů týkajících se zpracování osobních údajů z naší strany, se neváhejte obrátit na příslušné kontakty uvedené níže:

Zákaznické oddělení:

Email: info@ypsilonplus.cz

Veškeré požadavky vyřídíme nejdéle v zákonné lhůtě jednoho měsíce. V případě složitějších žádostí máme možnost tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O této skutečnosti nicméně budete bezodkladně informováni. 

Adresa

YPSILON PLUS s.r.o.
Nové Město 252/2
742 35 Odry

Kontakty

E-mail: obchod@ypsilon-design.cz
Tel.: +420 777 222 706
www.ypsilon-design.cz